Mis on tegevusteraapia?

Mis on tegevusteraapia?

Tegevusteraapia on suunatud eesmärgile suurendada inimese võimet tulla edukalt toime nende tegevuste, rollide ja ülesannetega, mis on talle olulised – selleks, et ta saaks osaleda tähenduslikes tegevustes (sellest ka nimetus tegevusteraapia). Tähenduslik tegevus on kõik, mis annab inimese elule sisu, toetab tema identiteeti, võimaldab väljendada enda isiksust läbi sotsiaalsete suhete, töö- ja õppetegevuste, enese eest hoolitsemise, osalemise pere- ja kogukonnaelus.

Tegevusteraapia ei sea piire sellele, millise eluvaldkonnaga tegeleda – kõik, mis puudutab kliendi elus olulisi eesmärke, on teraapias tähelepanu vääriv. Kui selgub, et probleem jääb tegevusterapeudi kompetentsist välja ja vajab põhjalikumat käsitlemist, leitakse koos spetsialist, kelle poole konsultatsiooniks pöörduda.

Liiga pikk? Loe tegevusteraapiast lühidalt.

Enamasti on tegevusterapeudid spetsialiseerunud kas tervisevaldkondade või vanusegruppide lõikes (nt laste, täiskasvanute, eakate terapeudid; vaimse tervise terapeudid, neuroloogia ja tugi-liikumiselundkonna terapeudid jne), kuid algteadmised kõikidest nendest valdkondadest on igal hariduse omandanud tegevusterapeudil olemas.

Tegevusteraapia aluseks olevad praktiseerimismudelid jaotavad inimese tegevusvõime tegevuseelduste kaupa kolme gruppi: kognitiivsed, psühhosotsiaalsed ja sensomotoorsed eeldused. Tegevusteraapia on suunatud kõikide tegevuseelduste arendamisele:

  • Kognitiivsed (nt mälu, tajud, tähelepanu, mõtlemine, õppimine)
  • Psühhosotsiaalsed (nt meeleolu, minapilt, emotsioonid, suhtlusoskus, motivatsioon, rollide taju)
  • Sensomotoorsed (nt aistingud, peen- ja jämemotoorika, liigesliikuvus, refleksid, tasakaal, silma-käe koostöö)

Erinevate valdkondade tegevusteraapia erinevus seisneb selles, millistele tegevuseeldustele teraapias keskendutakse. Näiteks on loogiline, et ortopeedias on selleks peamiselt sensomotoorsed ja vaimse tervise valdkonnas psühhosotsiaalsed eeldused.

Kellele tegevusteraapia mõeldud on?

Tegevusteraapial ei ole vanusepiiri – tegeletakse nii laste, täiskasvanute kui eakatega, kuid teraapia sisu ja vorm on olenevalt kliendist ja tema eesmärkidest äärmiselt erinev. On väga tõenäoline, et kahel erineva probleemiga kliendil ei õnnestu oma teraapiakogemust võrreldes leida ühisosa. Kui ärevushäirega klient võrdleb oma teraapia sisu insuldist taastuja omaga, siis ongi ootuspärane, et nii terapeutilised tegevused kui teraapias seatud eesmärgid on kardinaalselt erinevad.

Loe laste tegevusteraapiast

Loe täiskasvanute vaimse tervise tegevusteraapiast

Mis on vaimse tervise tegevusteraapia?

Vaimse tervise tegevusteraapias võivad teraapia keskmes olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, stressijuhtimine, kehataju, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm. Vt: tegevusteraapia täiskasvanutele.

Mida kujutab endast tegevusteraapia lastele?

Tegevusteraapia lastega on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu. Vt: tegevusteraapia lastega.

Mida teraapias tehakse?

Teraapia täiskasvanutega
Mõned näited tegevustest, mis on omased vaimse tervise tegevusteraapiale:

  • Töö emotsioonidega
  • Lõdvestustehnikate õppimine ja harjutamine
  • Suhtlemisoskuse treenimine, rollimängud
  • Loovtegevused
  • Igapäevategevuste, kliendile oluliste inimsuhete ja rollide, keskkonna ootuste ja kliendi eesmärkide analüüsimine ühes terapeudiga

Teraapia lastega
Tegevusteraapia laste ja eelteismelistega on mänguline. Lapsed õpivad uusi oskusi kõige paremini läbi mänguliste tegevuste ning mäng ise on ettevõtmine, mis võimaldab tegevuseelduseid mitmekülgselt arendada.

Kust leida tegevusterapeuti?

Lisaks erapraksistele töötavad tegevusterapeudid Eestis enamasti koolides-lasteaedades, vaimse tervise keskustes, haiglates, taastusravi- ja rehabilitatsioonikeskustes, hooldekodudes, erihoolekande süsteemis. Vaata Eesti Tegevusterapeutide Liidu liikmeid siit.

Millised on teraapiapõhimõtted tegevusteraapias?

Tegevusteraapia keskmes on holistiline inimesekäsitlus, mis näeb inimest – tema keha, meelt, hinge – ühtse tervikuna. Tegevusteraapia alus on kliendikeskne lähenemine (Carl R. Rogers), seades tähtsaimale kohale teraapiaprotsessis inimese enda tema soovide, eesmärkide, väärtuste ja vajadustega.

Minu praktikas tähendab see seda, et juhindun põhimõttest, et teraapiasse tulnud inimene on oma elu kõige suurem ekspert ning tal on aktiivne roll ja vastutus oma elusaatuse kujundamisel. Ümbritsevad inimesed saavad oma teadmistega toetada, kuid otsused oma elu valikute osas teeb inimene ise.

©andeetti