Vaimse tervise tegevusteraapia

Mis on tegevusteraapia?

Määratlus on tegevusteraapial üsna üldsõnaline ja esmapilgul ei anna vast kõige selgemat pilti teraapia olemusest:

Tegevusteraapia on terapeutiline sekkumine eesmärgiga võimaldada kliendi osalemist temale olulistes rollides, igapäevastes tegevustes nii koduses, kooli- ja tööelus, kogukonnas jm keskkondades. Tegevusteraapia peamine eesmärk on võimaldada inimestel osaleda igapäevaelutegevustes.

Definitsioon on keeruline seepärast, et tegevusterapeudid töötavad väga erinevates valdkondades ja äärmiselt erinevate kliendigruppidega. Näiteks tegutsevad tegevusterapeudid peale vaimse tervise valdkonna ka neuroloogias, ortopeedias, geriaatrias jne. Teraapiat viiakse läbi nii normintellektiga, intellektipuudega, neuroloogiliste eripäradega, dementsusega, füüsilise puudega klientidega. Tegevusteraapia klientideks on inimesed tervel elukaarel – alates imikutest kuni eakateni.

Mida see tähendab?

Lihtsustatult öeldes tähendab see seda, et tegevusteraapia keskendub sellele valdkonnale kliendi elus, milles iseseisva ja rahuldust pakkuva toimimise saavutamine või hoidmine on talle oluline ning mis mängib tema elus tähtsat rolli.

Vaimse tervise tegevusteraapias võivad nendeks valdkondadeks (kuid mitte ainult) olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, kehataju, stressijuhtimine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm. Loe: täiskasvanute tegevusteraapia.

Tegevusteraapia lastega on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu. Loe: tegevusteraapia lastega.

Milline on tegevusteraapia filosoofia?

Tegevusteraapia keskmes on holistiline inimesekäsitlus, mis näeb inimest – tema keha, meelt, hinge – ühtse tervikuna. Tegevusteraapia alus on kliendikeskne lähenemine (Carl R. Rogers), seades tähtsaimale kohale teraapiaprotsessis inimese enda tema soovide, eesmärkide, väärtuste ja vajadustega.

 ©andeetti